k.sivilov@permidona.com
GSM: 0878 299 306

Услуги

УСЛУГИ

Предлагаме цялостно счетоводно обслужване за малки и средни фирми. Забелязали сме, че много често, особено по-малките или прохождащи бизнеси предпочитат да си спестят разходите за счетоводни услуги.

Опитът ни показва, че това води до хаос в документацията, неоптимизирани разходи, риск да попаднете под ударите на закона. Навременното използване на качествени счетоводни услуги ви помага да се фокусирате спокойно върху развитието на бизнеса си и да оптимизирате разходите си.

Запознайте се с предлаганите от нас счетоводни услуги, както и с цените, на които работим. Ще се убедите, че те са съобразени с бюджета на една неголяма фирма.

 

Счетоводни услуги

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия.
 • Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри.
 • Ежемесечно изчисляване на финансов резултат.
 • Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси.
 • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период.
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация.
 • Изготвяне на Годишен Финансов Отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство.
 • Съставяне на отчети, предназначени за ръководството на фирмата.

 

ДДС

 • Подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност.
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност.

 

ТРЗ

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари.
 • Начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите.